109,-
218,- / L

Tynner nr. 3

Art.nr. 30-558
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Fortynning for 2-komponent, polyuretanbasert lakk, både klarlakk og pigmentert. Brukes ved sprøytelakkering og rengjøring. 0,5 l.
Fare
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Meget brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt