129,-

Tynner nr. 5

Art.nr. 30-579
Tynner til 2-komponents polyuretanmaling. Brukes til fortynning, sprøytelakkering og rengjøring. Volum: 1 liter.
Advarsel
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt