6990
139,80 / L

Tynner nr. 2

Art.nr. 30-620
For alle Biltemas bunnstoff. Brukes for fortynning og rengjøring. 500 ml.
Advarsel
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt