4990
66,53 / L

Tynner til alkydmaling

Art.nr. 30-527
Kjøp og hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Kun for Biltemas alkydmaling og primer, samt til rengjøring av verktøy som har blitt brukt til påføring. Brukes når filmtykkelsen skal være tynn. Farge: Fargeløs. Volum: 0,75 l.
Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt