9990
302,73 / L

Innredningslakk

Art.nr. 30-554

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Halvmatt, uretanalkydbasert lakk. For alle typer treinnredning. Gir en slitesterk og behagelig flate. Trerene flater forbehandles med klarlakk, f.eks. Båtlakk 30-552, for største dypglans. Tidligere lakkerte flater mattslipes før sluttstrøk. 330 ml.
Advarsel
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder Kobolt bis(2-etylheksanoat). Kan gi en allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
    • Tørketid: Dammtorr ca 4 h vid +20 °C
    • Overmalbar: Efter ca 8 tim
    • Forbruk: Ca 10 m²/L
    • Påføring: Pensel eller roller
    • Fortynning: Lacknafta

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter