109,-
109,- / L

Tynner nr. 4

Art.nr. 30-617

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Fortynning for Biltemas epoksyprimer. Brukes ved sprøytelakkering og rengjøring. 1 l.
Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt