7990
159,80 / L

Sprayrens for campingvogn/bobil

Art.nr. 36-7504

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Rengjøringsmiddel for glassfiber, metall, lakkerte flater og vinyl. Danner ingen matt overflatefilm. 500 ml.
  • Spray på og tørk av.
  • Fjerner olje, fett, sot og flekker.
  • Fjerner ikke voks eller polish.
ADVARSEL!
Prøv først middelet på en liten og bortgjemt del av flaten. Dersom det oppstår en ugunstig reaksjon, bør middelet ikke brukes på dette materialet. Visse typer innvendige klistremerker og malte striper kan misfarges av middelet.

Inneholder aniontensider 5–15 % og EDTA <5 %.
Advarsel
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Andre kunder har også kjøpt