2999,-

Kajakk, oppblåsbar

Art.nr. 25-791
Kajakk for to personer, av tre lag forsterket PVC. Oppblåsbar dørk. To årer, to finner, to fotstøtter, fotpumpe, reparasjonssett og ryggsekk for transport/oppbevaring medfølger. Maks. belastning: 170 kg. Størrelse: 400 x 90 cm. Godkjent i samsvar med EN ISO 6185-1:2001.
Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt