179,-
895,- / L

Dieselbiocid, båt

Art.nr. 36-6762

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Stanser vekst av bakterier, alger og slam i drivstofftanker.

Bruksanvisning:
  • Tøm om mulig vann fra bunnen av drivstofftanken før biocidet brukes.
  • Tilsett biocidet når tanken er 3/4 full; det blandes så med drivstoffet når tanken fylles.
  • Biocidet begynner straks å virke.
  • Doseringen varierer avhengig av tankvolum.
  • Ved synlig slam i tanken eller annet teknisk problem som for eksempel tilstoppede filtre kan doseringen midlertidig økes kraftig.
  • Dersom tanken er ekstremt forurenset med slam, bør den rengjøres før bruk av biocid.
  • Dosering: 25 ml/125 l drivstoff. En flaske på 200 ml rekker til 1000 l drivstoff.
Fare
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt