249,-
49,80 / L

Luftfilterrens

Art.nr. 36-449

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
En spesialavfetting som effektiv rengjør alle typer skumfilter for olje og smusspartikler. Skånsom mot limfuger. Rent og tørt filter oljes inn med Biltema Luftfilterolje 36-448. 5 l.
Fare
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Forårsaker organskader. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Søk legehjelp ved ubehag. IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt