219,-
43,80 / L

Luftfilterrens

Art.nr. 36-449

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
En spesialavfetting som effektiv rengjør alle typer skumfilter for olje og smusspartikler. Skånsom mot limfuger. Rent og tørt filter oljes inn med Biltema Luftfilterolje 36-448. 5 l.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Forårsaker organskader. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. IKKE framkall brekning. Søk legehjelp ved ubehag. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt