125,-
125,- / L

Aperfection

Art.nr. 36-1730

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Effektivt rengjøringsmiddel for alle overflater som tåler vann. Perfekt til bil, båt, bobil, campingvogn og i hjemmet. Middelet løser effektivt opp smuss og avleiringer, og det er også antistatisk. Kan også brukes som flekkfjerner på stoff som tåler rikelig med vann. Kompatibelt med alle vaskesystem, og kan brukes manuelt eller i maskin. Doseres etter grad av smuss. Middelet er biologisk nedbrytbart, vannløselig og inneholder ikke silikon, voks eller blekemiddel. Middelet kan påvirke overflatevoks ved høy dosering.
Fare
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt