Nedsatt pris
3490
69,80 / L

Supervask

Art.nr. 36-410
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
Vaskemiddel som klarer selv det vanskeligste smusset. Vasker og vokser samtidig. Effektivt mot asfalt, sot, smuss og salt. Gir en blank og skinnende flate som varer lenge. Middelet helles på en fuktig svamp og strykes ut seksjonsvis. Rengjør grundig, og spyl av før middelet har tørket inn. Når hele bilen er vasket – tørk med pusseskinn. Unngå vask av bilen i sterkt sollys, samt bruk av Supervask på oksiderte lakker eller utbedringslakker. 0,5 l.Supervask, biologisk lett nedbrytbar
Fare
Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Farlig ved svelging.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt