9490
237,25 / L

Plastprimer, spray

Art.nr. 36-688

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Grunning som gir økt vedheft og reduserer risikoen for flassing eller sprekkdannelse ved lakkering av plastdetaljer, f.eks. spoilere, vinger, sideskjørt etc. Kan brukes på nesten alle typer plast inkl. ABS, polypropen, PVC, uPVC, Kevlar, glassfiber og PET. Primeren er kompatibel med alle Biltemas utbedringslakker. Farge: transparent, men svakt aluminiumsfarget slik at man kan se hvor man har sprayet. 400 ml.
Fare
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Samle opp spill. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Søk legehjelp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt