9990
249,75 / L

Rustbeskyttelsesprimer

Art.nr. 36-7419

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
  • Sinkfosfatbasert rustbeskyttelsesprimer med korrosjonsbeskyttende pigment.
  • Både rustbeskytter og grunner bilens flater av jern, stål og aluminium.
  • Rustbeskyttelsesprimeren gir et utmerket underlag som bidrar til et forbedret maleresultat.
  • Primeren har svært god vedheft og kan våtslipes.
  • Primeren er støvtørr etter 10 minutter og gjennomherdet etter 1 døgn.
  • Farge: rødbrun.
  • 400 ml.
OBS!
  • Høy luftfuktighet gir lengre tørketid. En stor fordel sammenlignet med andre lignende produkter er at rustbeskyttelsesprimeren muliggjør senere punktsveising uten at rustbeskyttelsen forringes.
  • Kan overmales med alle utbedringslakker for bil fra Biltema.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt