8990
224,75 / L

Sink/kaldgalvanisering

Art.nr. 36-7416
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Sinkspray som er velegnet for rustbeskyttelse av overflater av jern/stål som vanligvis ikke blir malt, for eksempel eksosrør, sveisefuger, overflater på innsiden av motorrom og karosseri. Sinkinnhold 90 % i tørr film. Overflaten kan håndteres etter 30 minutter. Overflaten tåler temperaturer på opptil ca. +200 °C. Farge: grå. 400 ml.
Fare
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Samle opp spill. Unngå utslipp til miljøet. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt