9990
666,- / KG

Ripefjerner

Art.nr. 36-645

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Ripefjerner med forbedret formel som bidrar til å fjerne fine overflateriper og merker fra de fleste typer lakkerte overflater. Ikke behov for kraftig gnidning. Pakket i praktisk tube. 150 g.
Advarsel
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Inneholder 2-metyl-2H-isotiazol-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt