7990
159,80 / L

Multilube

Art.nr. 36-4592

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
  • Allsidig smøremiddel.
  • Velegnet for langtidsmøring, f.eks. til hengsler, boltforbindelser eller glideskinner.
  • Reduserer friksjon, ulyd og vibrasjoner.
  • God krypeevne.
  • Tåler temperaturer mellom -30 °C og 200 °C.
  • 500 ml.
Fare
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt