9990
281,41 / L

Blyerstatning

Art.nr. 36-641

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Tilsetning for biler som krever blybensin. Smører og beskytter, og reduserer avleiringene på ventilsetene, innsugingsventiler, innsugingskanaler og innsprøytingsdyser. Rekker til ca. 80 l bensin. 355 ml.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Samle opp spill. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Søk legehjelp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter