3690
36,90 / KG

Glykol Universal, ferdig blandet

Art.nr. 36-1799

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
En etylenbasert frostvæske for bensin- og dieselmotorer, egnet for toppfylling. Gir svært god beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppheting. Kan blandes med andre etylenglykolbaserte frostvæsker. Ferdig blandet, –38 °C. Farge: Gjennomsiktig. 1 kg.
Advarsel
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Søk legehjelp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt øjenbeskyttelse. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt