6490

Grovbetong B25

Art.nr. 86-5581
Tørrbetong av Portlandsement, kvartssand (0–8 mm) og tilsetningsmiddel. Enkel å arbeide med. Gir vann- og frostbestandig betong etter herding. Tilsettes bare vann. Kan brukes både innendørs og utendørs. Perfekt for å støpe søyler og for reparasjoner 20–100 mm. Leveres i slitesterk og regntett plastsekk. 20 kg.

Bruksområder:
Kan brukes der det ikke stilles store krav til slite- og trykkstyrke, for eksempel til å støpe fast stolper, mindre reparasjoner i ikke-bærende konstruksjoner, til nivellering og legging av gulv, sokkelpussing, fuging og lignende.

Egenskaper:
Ved korrekt blanding med angitt mengde vann får du en lettarbeidet betongmasse med god vedheft. Portlandsementen gir betongen en naturgrå farge.

Tekniske data:
 • Materialforbruk: En sekk gir ca. 10 liter ferdig produkt.
 • Bindemiddel: Portlandsement CEM I 52,5 N (LA). Lavalkalisk.
 • Ballast: Ovnstørket kvartssand, kornstørrelse 0–8 mm.
 • Maks. kornstørrelse (maks. stein): 8 mm.
 • Tilsetningsmiddel: Mineralske tilsetningsmidler.
 • Sylindertrykkfasthet, 28 døgn (EN 13892-2): Ca. 28 MPa.
 • Fasthetsklasse: B25, (C28/35)
 • Våt densitet: 2000 kg/m³.
 • Konsistens: Stivt plastisk – plastisk
 • Krominnhold (Cr(VI)): < 2 ppm av sementen.
 • Klorinnhold: 0,02 % av ballasten.
 • Lagringstid: 12 måneder i tørt miljø og uåpnet pakke.
Fare
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.