149,-
29,80 / KG

Reparasjonsmasse, 5 kg

Art.nr. 36-8344

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Lettarbeidet sementmasse som herder og tørker raskt. Til reparasjon og utfylling på massivt underlag innendørs og utendørs, for eksempel kanstøtte trappetrinn, stolper med mer. Kan påføres vertikalt og horisontalt. Også til gulvavretting med fall mot sluk. Kan legges i lag fra 1 mm til 25 mm. Sterkt absorberende underlag må forbehandles med Primer C. 5 kg.

HVIS DU ER I TVIL, KAN DU LESE DEN TEKNISKE INSTRUKSJONEN ELLER BE OM RÅD FRA EKSPERTER FØR BRUK.
Fare
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
    • Holdbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum, vid förvaring på torr plats.

Andre kunder har også kjøpt