279,-
55,80 / L

Asfaltprimer

Art.nr. 36-1150

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Tyntflytende asfaltløsning med fuktdrivende tilsetninger. For impregnering og grunning av papp og betongtak. Metter uttørket takpapp som skal behandles med takmasse. Også som forbehandling av flater som skal fuktisoleres med kaldasfalt, membranisoleres eller hellimes med papp. 5 l.
  • Densitet: ca. 900 kg/m³
  • Vekt tørrstoff: 55 ±2 %
  • Tørketid: 2–3 timer
  • Forbruk: 0,3–0,5 l/m²
  • Flammepunkt: 40 °C
  • Brannklasse: B
  • Løsemiddel: White spirit
Advarsel
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt