4690
901,92 / KG

Stål-epoksy

Art.nr. 36-4013

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Tokomponent med ekstremt høy styrke. Fyller, fuger og tetter jern, stål, stein, plast m.m. Velegnet for reparasjon av karosseri, topplokk, motorblokk. Grå. 26 g + 26 g.
Base
Advarsel
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Særlig behandling (se … på etiketten). VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av damp. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Herder
Advarsel
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av tåke/damp. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt