6990
139,80 / L

Kontaktlim

Art.nr. 36-2601
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
  • Produktet fester på metaller, stein og betong, de fleste slags trematerialer, mange plasttyper og gummimaterialer, men ikke fete plasttyper, så som PE (polyeten) og PP (polypropen), eller fete gummimaterialer, så som EPDM eller silikongummi.
  • Limforbuk: vanligvis 3-4 m² per liter (ferdig limfuge).
  • Limet tåler temperaturer opp til 95 °C og er svært bestandig mot fukt, olje, mykgjørere og lys.
Fare
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter