3490
112,58 / L

Sponplatelim

Art.nr. 36-1320

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Løsemiddelbasert enkomponentlim av syntetisk gummi og harpikser med svært god vedheft også på fuktige og kalde flater. Limfugen er elastisk, svært sterk og motstandsdyktig mot vann. Den tåler kulde og varme og har gode aldringsegenskaper. Brukes for liming av sponplater med not og fjær mot trebjelkelag i henhold til plattformprinsippet. Kan brukes så vel innen- som utendørs. Farge: gulbeige.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
    • Densitet: 1070
    • Temperatur for bruk: -15–+25 C°

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter