1390
695,- / KG

Superlim

Art.nr. 36-4015
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
Drøyt og hurtigvirkende. For ikke-porøse materialer som plast, stål, gummi, keramikk og glass. Transparent. 4 x 0,5 g.
Advarsel
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Vis faresymboler
Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Benytt øjenbeskyttelse. Benytt vernehansker. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter