6490

Superlim 60 s

Art.nr. 36-4017

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For de fleste typer plast, tre, metall, gummi, keramikk og skinn. 20 g. Drypper ikke. Hurtig, ekstra sterkt, gjennomsiktig, uten løsemidler, kan korrigeres
Advarsel
Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter