3290
10966,67 / KG

Superlim gel

Art.nr. 36-24372

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Tregtflytende lim for harde, porøse og sugende materialer, f.eks. tre, metall, porselen, gummi, lær, vanlig plast. 3 g.
Advarsel
Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter