2990
1196,- / L

Universallim

Art.nr. 36-4011

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Transparent, allsidig lim. Fyller hull og ujevnheter. Gir raskt en sterk og usynlig limfuge. Limer papir, tekstil, lær, plast, tre, keramikk, glass, metall m.m. 25 ml.
Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter