8490

Kjemisk tre

For enkel reparasjon av mindre defekter og ujevnheter i tre. 165 ml.
 • Meget sterkt 2-komponents trefylling.
 • Massen blandes automatisk i røret og påføres ved hjelp av fugepistol.
 • Kan slipes (enkel å slipe etter ca. 15–30 minutter) og overmales.
 • Nesten luktfri.
 • Styrenfri.
 • Værbestandig 2 stk. blandingsrør medfølger.
 • Kan også blandes på jevn overflate ved hjelp av sparkel.
 • Åpnet patron kan brukes igjen ved å bytte blandingsrør.
 • KJEMISK TRE 165 ML

  KJEMISK TRE 165 ML

  Art.nr. 20-5328
  Eik
  8490
  514,55 / L
  Advarsel
  Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • KJEMISK TRE 165 ML

  KJEMISK TRE 165 ML

  Art.nr. 20-5327
  Furu
  8490
  514,55 / L
  Advarsel
  Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt