7990

Kjemisk tre

For enkel reparasjon av mindre defekter og ujevnheter i tre. 165 ml.
 • Meget sterkt 2-komponents trefylling.
 • Massen blandes automatisk i røret og påføres ved hjelp av fugepistol.
 • Kan slipes (enkel å slipe etter ca. 15–30 minutter) og overmales.
 • Nesten luktfri.
 • Styrenfri.
 • Værbestandig 2 stk. blandingsrør medfølger.
 • Kan også blandes på jevn overflate ved hjelp av sparkel.
 • Åpnet patron kan brukes igjen ved å bytte blandingsrør.
 • KJEMISK TRE 165 ML

  KJEMISK TRE 165 ML

  Art.nr. 20-5328
  Eik
  7990
  484,24 / L
  Advarsel
  Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • KJEMISK TRE 165 ML

  KJEMISK TRE 165 ML

  Art.nr. 20-5327
  Furu
  7990
  484,24 / L
  Advarsel
  Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.