9990
99,90 / L

Balsamterpentin

Art.nr. 36-1142
Biologisk nedbrytbart løsemiddel til fortynning av tretjære, linolje, maling m.m. 1 l.
Fare
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Farlig ved hudkontakt. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Farlig ved svelging. Brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Andre kunder har også kjøpt