7490
74,90 / L

Oljesanerer

Art.nr. 36-393
Fjerner effektivt søl og flekker fra petroleumsprodukter på harde og sugende overflater, f.eks. betong, asfalt, stein og på bakken der vanlige avfettere ikke virker i dybden. 1 l.
Fare
Gir alvorlig øyeskade.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt