Fra
450

Betong 25 kg, C32/40

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Fin- och grovbetong för gjutning inom- och utomhus. Används vid gjutning av plintar, trappor, väggar, husgrunder, bjälklag och lagningar. Ger god frostbeständighet.
 • GROVBETONG 25 KG

  GROVBETONG 25 KG

  Art.nr. 86-5584
  Grovbetong, kornstørrelse 12 mm. Lagtykkelse: > 50 mm
  4290
  1,72 / KG
  Fare
  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.
 • FINBETONG 25 KG

  FINBETONG 25 KG

  Art.nr. 86-5585
  Finbetong, kornstørrelse: 6 mm. Lagtykkelse: 20–100 mm
  5490
  2,20 / KG
  Fare
  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt