8490
121,29 / L

Avløpsrens

Art.nr. 36-392
Væskekonsentrat med mikroorganismer som effektivt bryter ned organiske avleiringer i rørledninger. Brukes for å motvirke belegg av fett, matavfall, såpe og hår i avløpsrørene og hindre at de blir tette. Forebygger også dårlig lukt. 700 ml.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt