199,-
199,- / KG

5 i 1 klortablett

Art.nr. 36-4704

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
En smart løsning som gir både sjokk- og langtidskloring. Sjokkbehandlingen fjerner bakterier og små partikler og garanterer en grundig desinfeksjon. Den langsomtoppløsende delen garanterer grundig desinfeksjon over tid, og i tillegg inneholder den følgende multifunksjonskomponenter: alge- og flokkuleringsmiddel, samt pH-stabilisering. 1 kg.

Biocider må brukes på en trygg måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Les mer om bassengpleie her

Les vår guide om bassengvedlikehold her

Advarsel
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging. Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor). Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter