229,-

Multidoserer, flottør

Art.nr. 36-4705

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Flottør som inneholder en 600 g multidesinfeksjonstablett med aktivt klor, algemiddel og flokningsmiddel. Dosereren flyter på vannoverflaten og gir jevn klorfordeling i bassengvannet. Fungerer godt i mindre og større basseng (6000 – 20 000 l).

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Les mer om bassengvedlikehold her

Les vår guide om bassengvedlikehold her

Advarsel
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging. Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor). Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Unngå innånding av støv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter