7490
74,90 / KG

pH–

Art.nr. 36-476

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For senkning av pH-verdien i bassengvann. 1,0 kg.

Bruk
Kontroller jevnlig pH– og klorverdien med en teststrip. Ideell pH-verdi: 7,0–7,4.

Les mer om bassengvedlikehold her

Les vår guide om bassengvedlikehold her

Fare
Gir alvorlig øyeskade.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter