6490
64,90 / KG

pH–

Art.nr. 36-476
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
For senkning av pH-verdien i bassengvann. 1,0 kg.

Bruk
Kontroller jevnlig pH– og klorverdien med en teststrip. Ideell pH-verdi: 7,0–7,4.

Les mer om bassengvedlikehold herpH-, 1 kg
Fare
Gir alvorlig øyeskade.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter