6490
64,90 / KG

pH+

Art.nr. 36-475

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For økning av pH-verdien i bassengvann. 1 kg.Bruk Kontroller jevnlig pH- og klorverdien med en teststrip. Ideell pH-verdi: 7,0–7,4.Dosering 100 g pH+ er tilstrekkelig for å øke pH-verdien i 10 000 liter vann med 0,2 enheter. Hardt vann trenger en mindre mengde pH+ enn mykt vann. Løs først opp pH+ porsjonsvis i en bøtte med vann. OBS! Tilsett vannet først i bøtten. Hell deretter forsiktig løsningen i skimmeren eller langs bassengkanten. Mål pH-verdien med jevne mellomrom. Tilsett ikke løsningen i nærheten av metalldeler. Bland aldri dette produktet med andre kjemikalier!Lagring: frostfritt og tørt. Lagret i originalforpakning og romtemperatur er pH+ holdbart i minst 5 år.Advarsel! Bland aldri pH+ med andre kjemikalier! Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetssetningene! Oppbevar produktet i originalforpakningen, utilgjengelig for barn, frostfritt og ikke i direkte sollys.Irriterer øynene. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Inneholder: Natriumkarbonat.
Les mer om bassengvedlikehold her

Les vår guide om bassengvedlikehold her

Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter