9990
99,90 / KG

Sjokk-klor granulat

Art.nr. 36-472

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For desinfisering av bassengvann. Hurtigoppløselig og pH-nøytralt granulat. Ca. 56 % aktivt klorinnhold. Stabil mot nedbryting som forårsakes av sollys og forhøyd temperatur. 1 kg.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Les mer om bassengvedlikehold her
Sjokk-klor granulat, 1 kg
Advarsel
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging. Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt