3990
39,90 / L

Sjampo for campingvogn/bobil

Art.nr. 36-7502
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
Konsentrert, kan spes med vann opptil 1:20. Løsemiddelfritt. Biologisk lett nedbrytbar. Påføres med høytrykksvasker, myk børste eller klut. 1 l.

Gjør slik:
  • Vanlig smuss: 1 del konsentrat spes med 10–20 deler vann.
  • Vanskelig smuss: 1 del konsentrat spes med 5–10 deler vann.
  • Ved høytrykksvask: 1 del konsentrat spes med 5 deler vann.
  1. Påføres med høytrykksvasker, myk børste eller klut.
  2. La løsningen virke i noen minutter, men la den ikke tørke.
  3. Bearbeid smusset med svamp eller børste.
  4. Skyll av med vann.
Verneforskrifter: Bruk vernehansker, og vernebriller dersom det foreligger risiko for sprut. Inneholder anioniske tensider <5 %.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter