4290
42,90 / L

Sjampo for campingvogn/bobil

Art.nr. 36-7502

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Konsentrert, kan spes med vann opptil 1:20. Løsemiddelfritt. Biologisk lett nedbrytbar. Påføres med høytrykksvasker, myk børste eller klut. 1 l.

Verneforskrifter: Bruk vernehansker, og vernebriller dersom det foreligger risiko for sprut. Inneholder anioniske tensider <5 %.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter