5990
119,80 / L

Voks for campingvogn/bobil

Art.nr. 36-7501
Flytende hardvoks, lett å arbeide med. Beskytter mot salt, oksidering og solens UV-stråler. For plast-, lakk- og metallflater. 500 ml.

Gjør slik:
  • Rist flasken godt før bruk.
  • Vask campingvognen/bobilen omhyggelig.
  • Bruk en ren, myk klut for å stryke på rikelig med voks over flaten som skal bearbeides.
  • La voksen tørke godt.
  • Når det oppstår en grå hinne, bruk en ren klut eller rent polergarn og tørk av flaten i sirkelbevegelser.
  • Snu kluten/polergarnet ofte.
  • Dersom voksingen gjøres omhyggelig, holder denne behandlingen i 5–6 måneder.
  • Resultatet blir best dersom flaten først behandles med Biltemas polish for campingvogn/bobil.
Fare
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Samle opp spill. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. IKKE framkall brekning. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter