9990

Insektsspray

Art.nr. 14-2311

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Bekjemper raskt og effektivt insekter som for eksempel fluer og veps i stua, kjøkkenet, soverom, stallen og i andre lukkede rom.
Fare
Inneholder dipenten. Kan gi en allergisk reaksjon. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå utslipp til miljøet. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter