9990

Insektsspray

Art.nr. 14-2311

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Bekjemper raskt og effektivt insekter som for eksempel fluer og veps i stua, kjøkkenet, soverom, stallen og i andre lukkede rom.
Fare
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Inneholder dipenten. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter