7490
998,67 / L

Supersmøremiddel

Art.nr. 36-692
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
En kombinasjon av fluorpolymer, molybden og spesielle komponenter som reduserer slitasjen på følsomme detaljer. Gir en motstandsdyktig og stabil voksfilm med lav friksjonskoeffisient som tåler vann og smuss. Lettflytende, trenger raskt inn i vaier, lager, bremse- og girmekanismer. Fjerner ulyd og øker effektiviteten i drivpakken. 75 ml.
Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter