1990

Reparasjonssett

Art.nr. 27-0071

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Inneholder løsning, åtte lapper og sandpapir.
Fare
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Meget giftig for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Ekstremt brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Samle opp spill. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Særlig behandling (se … på etiketten). Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter