2490

Reparasjonssett

Art.nr. 27-0071

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Inneholder løsning, åtte lapper og sandpapir.
Fare
Ekstremt brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Særlig behandling (se … på etiketten). Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Samle opp spill. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter