Fra
2990

Antibakteriell gel

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
Brukes på tørre hender og skal ikke vaskes bort. Hygienisk og bekvemt på reiser, etter toalettbesøk, før måltider, i influensasesongen m.m. Svakt parfymert. Bruksanvisning: For best effekt, vask først hendene med såpe og vann. Tørk hendene. Gni deretter omhyggelig inn gelen på hendene, og la dem lufttørke.
Innhold: Alcohol, aqua, isopropyl alcohol, MEK, carbomer.
 • ANTIBAKTERIELL GEL 2X50ML

  ANTIBAKTERIELL GEL 2X50ML

  Art.nr. 36-8770
  2 x 50 ml
  2990
  299,- / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares på et godt ventilert sted. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • ANTIBAKTERIELL GEL 500ML

  ANTIBAKTERIELL GEL 500ML

  Art.nr. 36-8771
  500 ml, med pumpefunksjon
  4990
  99,80 / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares på et godt ventilert sted. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt