4990
66,53 / KG

Kaustisk soda

Art.nr. 36-0120

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Sterkt alkalisk, etsende og vannabsorberende middel for avluting av gamle møbler, samt for rensing av avløp.
Fare
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være etsende for metaller.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares bare i originalbeholder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt