4990
66,53 / KG

Kaustisk soda

Art.nr. 36-0120
Sterkt alkalisk, etsende og vannabsorberende middel for avluting av gamle møbler, samt for rensing av avløp.
Dosering: Avluting av maling: 1 del soda til 3 deler varmt vann. Sodamengden må ikke overstige halve vannmengden. Ved overdosering kan det dannes natriumhydroksid.
Avløpsrensning: Ha i kaustisk soda vekselvis med varmt vann. Etterspyl med varmt vann.
Inneholder: Natriumhydroksid 60-90 %.
Fare
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være etsende for metaller.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares bare i originalbeholder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter