Fra
9990

Utenbordsolje

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Selvblandende totaktsolje av type TC-W3 for alle typer vannkjølte totakts utenbordsmotorer, både der oljen blandes direkte i bensinen og der smøring finner sted separat. Hell alltid oljen i først og deretter bensinen. Blandingsforhold: Se motorfabrikantens anbefalinger.
 • UTENBORDSOLJE TCW3 1L

  UTENBORDSOLJE TCW3 1L

  Art.nr. 36-993
  1 l
  9990
  99,90 / L
  Advarsel
  Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.
 • UTENBORDSOLJE TCW3 5L

  UTENBORDSOLJE TCW3 5L

  Art.nr. 36-992
  5 l
  429,-
  85,80 / L
  Advarsel
  Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Andre kunder har også kjøpt