Fra
139,-

Bunnstoff, kobberoksidbasert

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Bruksområde: Tillatt for norsk og dansk kyst. Bruksområde: Forebygger vekst av vannlevende organismer på fritidsbåter og andre fartøy med en marsjfart på 25 knop og egenvekt over 200 kg. All annen bruk er forbudt hvis det ikke er gitt særskilt tillatelse.

Selvpolerende, kobberoksidbasert bunnstoff. Kan overmales på de fleste bunnstoff på markedet, både harde og selvpolerende. OBS! Ikke på teflonbasert maling. Inneholder kobber, og kan derfor ikke males på aluminiumsdrev og aluminiumspropeller.

OBS! Bruk biocid sikkert. Les først etikett og produktinformasjon.
Testet
”Mye for pengene! Det beste alternativet til dyrere bunnstoff.” (30-684) – Båtmagasinet februar 2019 (DK).
 • ANTIFOULING GRAY-WHITE 2,5L NO

  ANTIFOULING GRAY-WHITE 2,5L NO

  Art.nr. 30-689
  Gråhvit 2,5 L
  459,-
  Fare
  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares kjølig. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • ANTIFOULING GRAY-WHITE 0,75L N

  ANTIFOULING GRAY-WHITE 0,75L N

  Art.nr. 30-688
  Gråhvit 0,75 L
  139,-
  Fare
  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares kjølig. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt