Fra
139,-

Bunnstoff, kobberoksidbasert

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Tillat i norske og danske farvann. Forebygger vekst av vannlevende organismer på fritidsbåter og andre fartøy med egenvekt over 200 kg.

Selvpolerende, kobberoksidbasert bunnstoff. Kan overmales på de fleste bunnstoff på markedet, både harde og selvpolerende. OBS! Ikke på teflonbasert maling. Inneholder kobber, kan derfor ikke males på aluminiumsdrev og aluminiumspropeller.

Bruksanvisning:
Hvis eksisterende bunnstoff er i dårlig forfatning, avskallet og ujevn, eller hvis det er tykke lag med gammelt bunnstoff, må det slipes ned før maling. Ved behov påføres først et sperre- og heftstrøk med sealer. Hvis eksisterende maling er i god forfatning, slipes den lett før maling. Hvis den eksisterende malingen er av ukjent type, må den slipes bort. Hvis ikke, må det påføres et strøk med sealer før maling med nytt bunnstoff. På utsatte deler av båten – vannlinje, ror og stavn – påføres to strøk. Ved behov for fortynning og ved rengjøring brukes Tynner nr. 2. Bar plast grunnes med epoksyprimer som beskyttelse mot plastpest. Ved maling på epoksyprimer må overflaten på primeren være litt klebrig for best vedheft. Ujevnheter og skader sparkles med epoksysparkel.

Temperatur 10 °C:
Støvtørr: 2 t. Kan overmales etter: 16 t. Sjøsetting: min. 24 t / maks. 30 dager.
Temperatur 20 °C:
Støvtørr: 1 t. Kan overmales etter: 6 t. Sjøsetting: min.12 t / maks. 30 dager.
Temperatur 30 °C:
Støvtørr: 0,5 t. Kan overmales etter: 4 t. Sjøsetting: min. 8 t / maks. 30 dager.

Hvis makstiden for sjøsetting overskrides, bør det gjennomføres en lett sliping før eventuell ytterligere maling eller før sjøsetting.
Strekkevne: 7–10 m²/l.
Flammepunkt: 36 °C.
 • ANTIFOULING GRAY-WHITE 0,75L N

  ANTIFOULING GRAY-WHITE 0,75L N

  Art.nr. 30-688
  Gråhvit 0,75 L
  159,-
  Fare
  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares kjølig. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • BUNNSTOFF SORT 0,75L

  BUNNSTOFF SORT 0,75L

  Art.nr. 30-700
  Sort, 0,75 l
  139,-
  Fare
  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Samle opp spill. Ved brann:Slukk med: kullsyre eller sand. Bruk ikke vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • BUNNSTOFF RØD 2,5L

  BUNNSTOFF RØD 2,5L

  Art.nr. 30-705
  Rød, 2,5 l
  459,-
  Fare
  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved brann:Slukk med: kullsyre eller sand. Bruk ikke vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • BUNNSTOFF RØD 0,75L

  BUNNSTOFF RØD 0,75L

  Art.nr. 30-704
  Rød, 0,75 l
  139,-
  Fare
  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved brann:Slukk med: kullsyre eller sand. Bruk ikke vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • BUNNSTOFF BLÅ 0,75L

  BUNNSTOFF BLÅ 0,75L

  Art.nr. 30-702
  Blå, 0,75 l
  139,-
  Fare
  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved brann:Slukk med: kullsyre eller sand. Bruk ikke vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • BUNNSTOFF SORT 2,5L

  BUNNSTOFF SORT 2,5L

  Art.nr. 30-701
  Sort, 2,5 l
  459,-
  Fare
  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Samle opp spill. Ved brann:Slukk med: kullsyre eller sand. Bruk ikke vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • BUNNSTOFF BLÅ 2,5L

  BUNNSTOFF BLÅ 2,5L

  Art.nr. 30-703
  Blå, 2,5 l
  459,-
  Fare
  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved brann:Slukk med: kullsyre eller sand. Bruk ikke vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • ANTIFOULING GRAY-WHITE 2,5L NO

  ANTIFOULING GRAY-WHITE 2,5L NO

  Art.nr. 30-689
  Gråhvit 2,5 L
  469,-
  Fare
  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares kjølig. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt