139,-

Primer for propell og drev

Art.nr. 36-3514
Kjøp og hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om kjøp og hent
Kan brukes på alle typer metaller, også aluminium. Gir bunnstoffefor propell og drev økt vedheft.

Sprayboks, 500 ml
Dekkevne: 5 m²

Bruksanvisning:
Klargjør flaten som skal males, ved å slipe med sandpapir, kornstørrelse 80-100. Vask bort slipestøvet. På nymalte flater, som skal grunnes, skal det brukes sandpapir med kornstørrelse 200–250.

Rist boksen i 2–3 minutter, det skal skrangle i boksen mens du rister. Bruk en bred skrutrekker for å åpne lokket.

Boksens temperatur skal være minst 15 °C ved bruk. Hold boksen vertikalt, 10–25 cm fra gjenstanden som skal sprayes, for å få en jevn overflate. Spray 1–2 strøk.

Intervall mellom påføringer:
Min: 15 min (ved 20 °C)
Sjøsetting:
Min: 3 h (ved 20 °C)
Anbefalte værforhold:
10–35 °C, maks 80 % luftfuktighet, vindstille, ikke regn.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Oppbevares innelåst. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt